THỜI GIAN CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
THỨ TƯ (15/11/2023)
7h00 - 11h15

Công trường Delta + Tòa án tỉnh

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Đi thị trường

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ
THỨ TƯ (15/11/2023)
7h00 - 11h15

Công trường Delta + Tòa án tỉnh

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Đi thị trường

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ
THỨ NĂM (16/11/2023)
7h00 - 17h00

Làm việc tại Kỳ Anh

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ
THỨ SÁU (17/11/2023)
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ
THỨ BẢY (18/11/2023)
13h15 - 17h00

Công trường Delta + tòa án tỉnh

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ
CHỦ NHẬT (19/11/2023)
7h00 - 17h00

Nghỉ

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Dương Văn Hùng-PTGĐ
7h00 - 17h00

Nghỉ

Nguyễn Xuân Sơn-PTGĐ
7h00 - 17h00

Làm việc tại Công ty

Trần Thanh Đức-PTGĐ